تبلیغات
نمین Namin - فرمایشاتی کوتاه از پیامبر کرامی اسلام (ص)

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 

 فرمایشاتی کوتاه از پیامبر اعظم  صلی الله علیه و آله و سلم

·         مرگ‌ برای‌ پندآموزی‌ بس‌ است‌، و پرهیزگاری‌ برای‌ توانگری‌ كافی‌ و پرستش‌ برای‌ مشغولی‌ (دل‌ و اندام‌ها) بس‌ است‌ و رستاخیز را همین‌ بس‌ كه‌ پناهگاه‌ آینده‌ است‌ و خداوند در آن‌ پاداش‌دهنده‌.

·         دو خصلتند كه‌ هیچ‌ نكویی‌ برتر از آن‌ دو نباشد، ایمان‌ به‌ خدا و سودبخشی‌ به‌ بندگان‌ خدا، و دو خصلتند كه‌ هیچ‌ بدی‌ از آن‌ دو بدتر نباشد، شرك‌ به‌ خدا و زیان‌ رساندن‌ به‌ بندگان‌ خدا.

·         پروردگارم‌ مرا به‌ نه‌ چیز سفارش‌ كرد: ناب‌ بودن‌ دل‌ در آشكار و نهان‌ و عدالت‌ در خرسندی‌ و خشم‌، میانه‌روی‌ در بینوایی‌ و توانگری‌، و اینكه‌ از كسی‌ كه‌ بر من‌ ستم‌ كرده‌ درگذرم‌ و به‌ آنكه‌ از من‌ دریغ‌ ورزیده‌ بخشش‌ كنم‌ و با آنكه‌ از من‌ گسسته‌ بپیوندم‌، و اینكه‌ خاموشیم‌ اندیشه‌ و گویاییم‌ یاد كرد خدا) و نگریستنم‌ عبرت‌گیری‌ باشد.

·         دانش‌ را با نگارش‌ در بند كشید.

·         هرگاه‌ تبهكار قومی‌ سرور آنان‌ گردد و رهبر قومی‌ خوارترین‌ آنان‌ باشد و مرد تبهكار را گرامی‌ دارند، باید در انتظار بلا بود.

·         به‌ شتاب‌ رفتن‌، ارزش‌ مؤمن‌ را ببرد.

·         دزد زده‌ همواره‌ در صدد تهمت‌ بستن‌ به‌ بیگناهان‌ باشد چندان‌ كه‌ جرم‌ خود او از دزد بزرگتر گردد.

·         خداوند آن‌ كس‌ را كه‌ در پرداخت‌ حق‌ وی‌ گشاده‌دست‌ باشد دوست‌ می‌دارد.

·         هرگاه‌ فرمانروایان‌ شما، نیكانتان‌ و توانگران‌ شما، گشاده‌دستانتان‌ باشند و كارتان‌ را با شوری‌' بگذرانید،

·         هر كه‌ شام‌ و بام‌ كند و سه‌ چیز داشته‌ باشد، نعمت‌ دنیا بر او تمام‌ است‌: هركه‌ به‌ روز و شب‌ تندرست‌ باشد، و از درون‌ خویش‌ ایمن‌، و دارای‌ خوراك‌ یك‌ روزش‌ باشد، و اگر چهارمین‌ نعمت‌ یعنی‌ ایمان‌ را نیز داشته‌ باشد، نعمت‌ دنیا و آخرت‌ بر او تمام‌ است‌.

·         بر عزیزی‌ كه‌ خوار شده‌ و توانگری‌ كه‌ بینوا گشته‌ و دانشمندی‌ كه‌ به‌ روزگار نادانان‌ تباه‌ شده‌، رحمت‌ آرید.

·         بیشتر مردم‌ به‌ ارزش‌ دو نعمت‌ بی‌اعتنایند: تندرستی‌ و آسودگی‌.

·         دلها به‌ دوستی‌ آن‌ كس‌ كه‌ بدان‌ها نیكی‌ كرده‌ و دشمن‌ داشتن‌ آن‌ كس‌ كه‌ به‌ آنها بدی‌ كرده‌، سرشته‌اند.

·         ما گروه‌ پیامبران‌ را فرمان‌ است‌ كه‌ با مردم‌ به‌ اندازه‌ خردشان‌ سخن‌ گوییم‌.      

·         كسی‌ كه‌ رنج‌ خود را بر مردم‌ افكند نفرین‌ شده‌ است‌.

·         پرستش‌ هفت‌ بخش‌ است‌ و برتر از همه‌ حلال‌جویی‌ است‌.

·         زیبایی‌ در زبان‌ است‌.

·         دانش‌ را از مردم‌ نربایند ولی‌ دانشمندان‌ را بربایند تا بدانجا كه‌ دانشمندی‌ بر جای‌ نماند و مردم‌، نادان‌ را به‌ سروری‌ گیرند، از ایشان‌ فتوی‌ خواهند و آنان‌ بی‌دانشی‌ فتوی‌ دهند و گمراه‌ باشند و گمراه‌ كنند.

·         بهترین‌ جهاد امت‌ من‌ چشمداشت‌ گشایش‌ است‌.

·         به‌ مؤمن‌ رنج‌ و درد و اندوهی‌، حتی‌ ملالی‌ كوچك‌ نرسد مگر آنكه‌ خداوند بدان‌ از گناهش‌ چشم‌ پوشد.

·         هركه‌ هرچه‌ خواهد خورد و هرچه‌ خواهد پوشد و هرچه‌ خواهد كند، خداوندش‌ ننگرد تا اجلش‌ در رسد یا آن‌ (خودسری‌) را رها كند.

·         مؤمن‌ چون‌ خوشه‌ گندم‌ باشد كه‌ گاه‌ خم‌ شود و گاه‌ برپا ایستد (نرمش‌ دارد) و كافر چون‌ درختی‌ استوار پیوسته‌ خدنگ‌ ماند و نرمش‌ ندارد.

·         اگر دنیا نزد خدا برابر بال‌ پشه‌ای‌ بود، چیزی‌ از آن‌ را به‌ كافر و دوروی‌ نمی‌داد.

·         نشانه‌ خرسندی‌ خدا از آفریدگانش‌ ارزانی‌ نرخ‌ها و دادگری‌ فرمانروایی‌ ایشان‌ است‌ و نشانه‌ خشم‌ خدا بر آفریدگانش‌ ستم‌ فرمانروا و گرانی‌ نرخهایشان‌ است‌.

·         از حضرت نبی اکرم صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ پرسیدند: كدام‌ مردم‌ در دنیا و در بلا و آزمونی‌ دشوارتر باشند؟ آن‌ حضرت‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ فرمود: پیامبران‌ و سپس‌ همانندتران‌ و پس‌ از آن‌، همان‌ گونه‌تران‌ ایشان‌، مؤمن‌ نیز به‌ اندازه‌ ایمان‌ خویش‌ و خوش‌كرداری‌ خود به‌ بلا آزموده‌ شود. هر كه‌ ایمانش‌ درست‌ و كردارش‌ نیكو باشد، آزمونش‌ دشوارتر است‌ و هر كه‌ ایمانش‌ سست‌ و كردارش‌ ضعیف‌ باشد، بلا و آزمونش‌ كمتر است‌.

·         دنیا را دولت‌هایی‌ گردنده‌ است‌، پس‌ آنچه‌ ترا از دولت‌ دنیا نصیب‌ است‌ با وجود ناتوانی‌ تو به‌ دستت‌ آید و آنچه‌ از آن‌ به‌ زیان‌ توست‌ به‌ نیرویت‌ رد نتوانی‌ كرد. هر كس‌ از آنچه‌ از دستش‌ رفته‌ امید بركند خویشتن‌ را آسوده‌ سازد و هركه‌ بدانچه‌ خدایش‌ روزی‌ كرده‌ خشنود باشد چشمش‌ روشن‌ شود.   

·         سوگند به‌ خدا هیچ‌ كاری‌ كه‌ شما را به‌ دوزخ‌ نزدیك‌ می‌كند نماند مگر آنكه‌ من‌ شما را بدان‌ آگاه‌ كردم‌ و از آن‌ بازداشتم‌ و هیچ‌ كاری‌ كه‌ شما را به‌ بهشت‌ نزدیك‌ سازد نبود مگر آنكه‌ من‌ شما را از آن‌ آگاه‌ ساختم‌ و بدان‌ فرمانتان‌ دادم‌، پس‌ به‌راستی‌ جبرئیل‌ به‌ من‌ یادآور شد كه‌ هرگز جانداری‌ نمیرد مگر آنكه‌ همه‌ روزی‌ خود را دریافت‌ كند. پس‌ در جست‌وجوی‌ روزی‌، بی‌شتاب‌ باشید و دیر رسیدن‌ پاره‌ای‌ از روزی‌ شما را بر آن‌ ندارد كه‌ آنچه‌ را نزد خدا برایتان‌ مقرر است‌، به‌ نافرمانی‌ او بجویید زیرا آنچه‌ نزد خداست‌ جز به‌ فرمانبرداری‌ از او به‌ دست‌ نیاید.

·         چهار چیزند كه‌ در وجود هركس‌ باشند او در پرتو نور بزرگتر خداست‌: آنكه‌ دستاویز كارش‌ این‌ گواهی‌ باشد كه‌ خدایی‌ جز خداوند یگانه‌ نیست‌ و اینكه‌ من‌ فرستاده‌ خدایم‌، و آنكه‌ چون‌ مصیبتی‌ بدو رسد گوید: ما از خداییم‌ و بازگشتمان‌ به‌ سوی‌ اوست‌، و آنكه‌ چون‌ خیری‌ بدو رسد گوید: سپاس‌ خدای‌ را، و آنكه‌ چون‌ خطایی‌ از او سر زند گوید: از خدا پوزش‌ می‌خواهم‌ و بدو توبه‌ می‌كنم‌.

·         هركه‌ را چهار چیز دادند، از چهار چیز دیگرش‌ بی‌نصیب‌ نگذارند: به‌ كسی‌ كه‌ (توفیق‌) آمرزش‌جویی‌ داده‌ شد، از آمرزش‌ محروم‌ نماند و كسی‌ را كه‌ (نعمت‌) سپاسگزاری‌ دادند، از افزونی‌ نعمت‌ محروم‌ ندارند و كسی‌ را كه‌ (امكان‌) توبه‌ دادند، از پذیرش‌ آن‌ بی‌نصیب‌ نگذارند و كسی‌ را كه‌ (قدرت‌) دعا بخشیدند، از اجابت‌ آن‌ وانگذارند.

·         دانش‌ گنجینه‌هایی‌ است‌ كه‌ كلیدهایش‌ پرسش‌ است‌. بپرسید! خدایتان‌ رحمت‌ كند كه‌ چهاركس‌ را مزد رسد: پرسنده‌ و پاسخ‌دهنده‌ و شنونده‌ و دوستدار آنان‌.

·         از دانشمندان‌ بپرسید و با حكیمان‌ گفت‌وگو كنید و با نیازمندان‌ همنشین‌ شوید.

·         فضیلت‌ دانش‌ نزد من‌ از فضیلت‌ پرستش‌ خوشتر است‌ و برترین‌ آیین‌ شما پرهیزگاری‌ است‌.

·         بدان‌ كس‌ كه‌ بی‌دانش‌ بر مردم‌ فتوی‌ دهد، فرشتگان‌ آسمان‌ و زمین‌ نفرین‌ گویند.

·         به‌راستی‌ بلای‌ بزرگ‌ را پاداشی‌ بزرگ‌ برابر باشد، پس‌ چون‌ خدا بنده‌ای‌ را دوست‌ دارد به‌ بلایش‌ بیازماید، آن‌ كس‌ كه‌ به‌ دل‌ خرسند باشد، خدا از او خشنود شود و هركه‌ از آن‌ به‌ خشم‌ آید، خدایش‌ خشم‌ گیرد.

·         خداوند دشمن‌ دارد: پیر زناكار و توانگر ستمكار و بینوای‌ تكبرشعار و گدای‌ پراصرار را، و نادیده‌ گیرد: مزد بخشنده‌ منت‌گذار را و نكوهیده‌ دارد خوشگذران‌ بی‌پروای‌ دروغزن‌ بیعار را.

·         هركه‌ درویش‌نمایی‌ كند، درویش‌ گردد.

·         سازگاری‌ با مردم‌ نیمی‌ از ایمان‌ و نرم‌رفتاری‌ با آنان‌ نیمی‌ از زندگانی‌ است‌.

·         سرآمد خرد پس‌ از ایمان‌ به‌ خدا، سازگاری‌ با مردم‌ است‌ تا آنجا كه‌ به‌ ترك‌ حقی‌ نینجامد و از نیكبختی‌ مرد است‌ كه‌ ریش‌ او سبك‌ باشد.

·         من‌ پس‌ از نهی‌ شدن‌ از پرستش‌ بتها از چیزی‌ به‌ اندازه‌ ستیزه‌ كردن‌ با مردم‌ نهی‌ نشدم‌.

·         هركه‌ با مسلمانی‌ دغلی‌ كند یا زیانش‌ رساند و یا نیرنگش‌ زند، از ما نیست‌.

·         حضرت  خاتم النبین محمد مصطفی  ‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ در مسجد «خیف‌» بایستاد و فرمود: خدا خرم‌روی‌ گرداند بنده‌ای‌ را كه‌ گفتار مرا بشنود و به‌ یاد سپارد و آن‌ را به‌ هركه‌ نشنیده‌ است‌ برساند. بسا رساننده‌ فقه‌ (دانش‌ دین‌) به‌ كسی‌ كه‌ از او فقیه‌تر است‌ و بسا فقه‌گویی‌ كه‌ خود فقیه‌ (واقعی‌) نیست‌. سه‌ چیز است‌ كه‌ دل‌ هیچ‌ مسلمانی‌ را در آنها دغلی‌ نباشد: پاكدلی‌ در كردار برای‌ خدا و خیراندیشی‌ برای‌ پیشوایان‌ مسلمانان‌ و پیوستگی‌ به‌ انجمن‌ ایشان‌. مؤمنان‌ برادرند و خونشان‌ یكی‌ است‌ و همه‌ در برابر دیگران‌ همدستند و در وفا به‌ پیمانی‌ كه‌ كمترین‌ فرد آنان‌ بسته‌ باشد، می‌كوشند.

·         هرگاه‌ مسلمانی‌ با فردی‌ ذمی‌ خرید و فروش‌ كند باید بگوید: بارالها به‌ من‌ بر او خیر بده‌ و اگر مسلمانی‌ با مسلمانی‌ دیگر خرید و فروش‌ كند باید بگوید: بارالها به‌ من‌ و او خیر بده‌.

·         خدا رحمت‌ كند بنده‌ای‌ را كه‌ خوش‌ گوید و بهره‌ برد یا خاموشی‌ گزیند و سالم‌ ماند.

·         سه‌ چیز است‌ كه‌ چون‌ در كسی‌ باشد، ویژگی‌های‌ ایمانش‌ كامل‌ باشد: چون‌ چیزی‌ را خوش‌ دارد این‌ خوش‌ داشتن‌ به‌ راه‌ باطلش‌ نكشاند و چون‌ خشم‌ آرد، خشمش‌ از حق‌ به‌ در نبرد و چون‌ توانایی‌ یابد، بدانچه‌ از آن‌ او نیست‌ دست‌ نگشاید.

·         هركس‌ به‌ ناحق‌ به‌ مرزی‌ رسد از تجاوزكنندگان‌ است‌

منبع: تحف العقول  که با عنوان  «رهاورد خرد» توسط  جناب آقای‌ دكتر پرویز اتابكی‌ به فارسی ترجمه شده.