تبلیغات
نمین Namin - این شش چیز را در جای دیگر نجویید....

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 
به حضرت موسی (ع) وحی شد شش چیز در شش جاست و مردم در جای دیگر طلب می کنند و هرگز نمی یابند :

 

۱- من آسایش را در بهشت قرار دادم و مردم در دنیا می جویند .

۲- علم را در گرسنگی گذارده ام در سیری می طلبند .

۳- عزت را در بیداری شب نهاده ام در دربار پادشاهان جستجو می کنند .

۴- رفعت را در فروتنی گذاشته ام در تکبر می خواهند .

۵- مستجاب شدن دعا را در غذای حلال مقرر کرده ام در سر و صدا می جویند .

۶- بی نیازی را در قناعت قرار داده ام در زیادی مال می طلبند .